ADAM WILSON

Jobs

Bell bottom CM Fri 2nd oct
Karen Pirie Filming Wed 30th Jun
Bell bottom CM Fri 2nd oct
Bell bottom CM Thurs 1st oct
Bell Bottom Mon 28th Sept
One year Acting Coach Scotland classes

ADAM WILSON

Age 30
Hair Brown
Eyes Green
Chest 49″
Waist 36″
Hips 40″
Inside leg 36″
Height 6"5' (1.96m)
Head 22.00
Collar 19.00
Shoe size 12.00
Favourite